§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.zabawkidozabawy.com oraz www.dozabawy.com, zwany dalej Sklepem, jest prowadzony przez firmę Fun4Every1 Łukasz Majewski, z siedzibą przy ul. Wyszogrodzkiej 10 lok. 160, 03-337 w Warszawie, posługującą się NIP 5242608251 oraz numerem REGON 146593580, zwaną dalej Sprzedawcą.
2. Klientem określa się mianem osobę dokonującą zakupów w Sklepie, przy czym może to być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną. Osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie, niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaną przez nią działalnością zawodową lub gospodarczą, nazywana będzie dalej Konsumentem.
3. Niniejszy Regulamin, opisuje zasady zawierania umowy sprzedaży produktów w Sklepie, a także obowiązki Sklepu wobec Klienta i prawa i obowiązki Klienta, które to obowiązki są niezbędne do przeprowadzenia procedury postępowania reklamacyjnego.
4. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i dowolną przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), w celu złożenia zamówienia w Sklepie.
5. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Produkty widniejące na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
§ 2
KORZYSTANIE ZE SKLEPU
1. Wszystkie produkty dostępne na stronach internetowych Sklepu to produkty nowe i pozbawione wad, posiadające zezwolenia do sprzedaży ich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ceny produktów dostępnych w sklepie wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy i innych kosztów, które Klient jest zobowiązany pokryć w związku z umową sprzedaży, a o których Klient informowany jest w momencie składania zamówienia.
3. Zamówienia w Sklepie Klient może składać za pośrednictwem stron internetowych przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4. Klient, w celu dokonania zakupu w Sklepie, może, ale nie musi dokonać bezpłatnej Rejestracji celem założenia konta, po zalogowaniu do którego będzie miał dostęp. Na koncie gromadzone są informacje o Kliencie, a po zalogowaniu do którego przy składaniu zamówień, nie będzie zobowiązany do podawania ich każdorazowo przy składaniu zamówienia. Decydując się na zakupy w Sklepie bez rejestracji, Klient zobowiązany jest przy składaniu zamówienia, każdorazowo podać swoje dane niezbędne do procesu realizacji zamówienia.
5. Klient, w celu dokonania zakupu w Sklepie, wybiera produkty, którymi jest zainteresowany, za pomocą kliknięcia przy danym produkcie „Do koszyka” i kompletuje je w koszyku, a następnie składa zamówienie na ten towar, wskazując miejsce dostawy oraz sposób płatności i dostawy.
6. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, co skutkuje wyrażeniem woli zawarcia umowy sprzedaży towaru, którego wyboru dokonał Klient przy składaniu zamówienia.
7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma wiadomość kierowaną na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, informującą o złożeniu zamówienia i jego szczegółach. W przypadku stwierdzenia przez Klienta faktu podania błędnych danych przy składaniu zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.
8. Następnie, Sprzedawca, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, prześle informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. W przypadku, gdy czas oczekiwania na skompletowanie zamówienia wydłuży się względem czasu podanego w trakcie składania zamówienia przez Klienta lub realizacja zamówienia z powodu braku dostępności towaru okaże się niemożliwa, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta drogą telefoniczną lub wysyłając informację na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W przypadku braku akceptacji oczekiwania przez Klienta na realizację zamówienia dłużej niż czas podany przy składaniu zamówienia, Sprzedawca, na życzenie Klienta, anuluje realizację całości zamówienia lub pomniejszy je o produkty, przez niedostępność których zamówienie nie może być w pełni zrealizowane.
9. W przypadku rezygnacji Klienta z realizacji zamówienia z przyczyn wymienionych w pkt 8 §2, Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, do zwrotu całości lub części należności Klientowi na wskazane przez niego konto bankowe.
10. Czas realizacji zamówienia wynosi na ogół do 3 dni roboczych+czas dostawy, jednak może on wynieść maksymalnie 10 dni roboczych. Czas ten obejmuje czas skompletowania zamówienia, jego wysyłki oraz dostawy.
11. Sklep nie ponosi odpowiedzialność za opóźnienie lub brak dostawy zamówionych produktów w przypadku, gdy Klient poda błędne lub niekompletne dane dotyczące adresata przesyłki.
§ 3
FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWA
1. Uregulowanie należności za zamówienie możliwe jest w następujących formach:
- przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A.; zamówienie jest przekazywane do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym
- online za pośrednictwem systemu Blue Media (w tym kartą płatniczą); 
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
Dostępne formy płatności:
- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
- Płatności online
- Płatności mobilne BLIK
2. Przesyłki są dostarczane przez firmę kurierską DHL, Pocztę Polską, paczkomaty InPost lub dostarczane do kiosków RUCH-u za pomocą Paczki w Ruchu (o ile maksymalne wymiary paczki nie przekraczają 20x30x50cm). Towary wielkogabarytowe lub zamówienia składające się z dużej ilości towarów z przyczyn logistycznych wysyłamy wyłącznie firmą kurierską DHL.
3. W dniu wysłania towaru, na adres poczty elektronicznej przekazywana jest Klientowi informacja z potwierdzeniem nadania przesyłki przez Sprzedawcę.
4. Klient w momencie doręczenia przesyłki powinien dokonać jej oględzin pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub braków. W przypadku ich stwierdzenia, należy w obecności pracownika firmy kurierskiej sporządzić odpowiedni protokół.
5. Dla każdego zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie, Sprzedawca na życzenie wystawia fakturę VAT jako dowód zakupu i przesyła ją w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Sprzedawca może załączyć fakturę VAT w formie papierowej do wysyłanej przesyłki, na wyraźne życzenie Klienta. W celu otrzymania faktury VAT w formie papierowej, podczas składania zamówienia należy zamieścić stosowną informację w polu „Komentarz do zamówienia”.
§ 4
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014, Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie, przy czym termin jest liczony od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie zamówionego w Sklepie towaru. Termin uważa się za zachowany, jeśli oświadczenie zostało wysłane przed upływem 14 dni.
2. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym na adres korespondencyjny Sprzedawcy, podany w ust. 10 niniejszego paragrafu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się pod adresem: http://dozabawy.com/ODSTAPIENIE.pdf.
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, uznaje się ją za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany dostarczyć zakupione produkty podlegające zwrotowi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy do Sprzedawcy. Koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.
6. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, do zwrotu należności Klientowi, łącznie z kosztem wysyłki do Klienta. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu otrzymania zwracanego towaru od Klienta.
7. Sprzedawca nie jest gwarantem towarów prezentowanych w Sklepie. Towary te mogą posiadać gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Informacja o istnieniu gwarancji na dany towar, treść tej gwarancji, w tym termin jej obowiązywania, a także szczegółowe warunki jej realizacji, umieszczone są przy opisie tego towaru w Sklepie. Jeżeli towar objęty jest gwarancją, roszczenia z tego tytułu należy zgłaszać do serwisu gwaranta, wskazanego w załączonej do towaru karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej gwaranta. W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar, towar może być dostarczony na adres korespondencyjny Sprzedawcy, podany w ust. 10 niniejszego paragrafu. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu (jeśli wysłano w formie papierowej) oraz opis usterki. W razie niedostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiego towaru w ramach pomocy przy zgłaszaniu reklamacji do gwaranta.
8. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, zwłaszcza z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktów. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na adres korespondencyjny Sprzedawcy, podany w ust. 10 niniejszego paragrafu.
9. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
10. Produkty podlegające zwrotowi lub reklamacji należy kierować na adres korespondencyjny: Fun4Every1 Łukasz Majewski, ul. Wyszogrodzka 10/160 03-337, Warszawa.
§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Klientów dobrowolnie podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzu służącym do złożenia zamówienia, jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówienia, a także, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, w celach marketingowych.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i wykorzystywania, a także ich usunięcia.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.